Nhập từ khóa cần tìm

Dịch vụ khai thuê hải quan

Dịch vụ khai thuê hải quan

Dịch vụ khai thuê hải quan

Tư vấn cho khách hàng về loại hình khai báo phù hợp, tư vấn chính sách mặt hàng, áp mã số hàng hóa (HS code), áp giá, tính thuế, kiểm hoá, kiểm tra sau thông quan.

Tư vấn thủ tục hoàn thuế, miễn thuế, không thu thuế, và các chính sách thuế khác có liên quan.

Tư vấn thủ tục nhập máy móc thiết bị, công cụ tạo tài sản cố định, thủ tục xin giấy phép, danh mục hàng hoá miễn thuế, thủ tục xin xác nhận dây chuyền đồng bộ.

Thông tin liên quan

Chưa có nhận xét nào

Hãy đang 1 nhận xét

Your email address will not be published.